Overslaan naar content

Privacyverklaring ALD Automotive werkenbijaldautomotive.nl

ALD Automotive en privacy Axus Nederland B.V. handelend onder de naam ALD Automotive (hierna: ‘wij’ of ‘ALD Automotive’) is een aanbieder van mobiliteitsdiensten, waaronder operationele lease van voertuigen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze sollicitanten (hierna: ‘u’).

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), overige geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevens­bescherming­ en­ deze privacyverklaring.­ Deze­ privacyverklaring ­is ­voorgelegd ­aan­ onze­ OR­ en­ deze­ heeft ­ermee ingestemd op 12 juni 2020.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens? ALD Automotive is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn: ALD Automotive Postbus 696 2130 AR Hoofddorp Tel. +31 (0)20 658 70 00 E-mail: privacy-nl@aldautomotive.com

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via: fg-nederland@aldautomotive.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Voor sollicitaties · Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en contact gegevens als telefoon en e-mailadres; · Uw cv, uw LinkedIn-profiel (optioneel), opleidingsniveau, motivatiebrief en uw moedertaal. We kunnen vragen om referenties en bij sommige functies zullen we vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen: · omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, voorbeelden hiervan zijn de voorkoming van strafbare feiten, het voeren van juridische procedures en het screenen van sollicitanten tegen internationale sanctielijsten in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid; · om uitvoering te kunnen geven aan een (toekomstige) arbeidsovereenkomst; · omdat­ u­ daar­ toestemming­ voor­ heeft­ gegeven; · om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  1. ­Om­ te­ beoordelen­ of­ u ­geschikt­ bent ­voor­ de­ betreffende­ functie.

  2. Om uw werkervaring of de gegevens van uw cv te controleren.

  3. Om te voldoen aan (internationale) wettelijke verplichtingen, zoals het screenen van sollicitanten tegen internationale sanctielijsten omdat we als onderdeel van een bank een intern beleid hebben die ons daartoe verplicht.

  4. Om te beoordelen of wij u zullen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek en dat gesprek intern te evalueren met de betreffende manager­ of­ medewerker.

  5. Zodat wij u bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden met u te kunnen afspreken, of om u op de hoogte te kunnen stellen dat u niet geselecteerd bent voor de betreffende functie.

  6. Om onze eigendommen en belangen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures of in verband met maatregelen tegen strafbare feiten.

  7. Om u op een later moment te kunnen contacteren voor een andere of meer passende functie, als u ons toestemming geeft ­uw­ gegevens ­te­ bewaren ­voor­ een­ langere­ periode.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? Voor de uitvoering van een (toekomstige) arbeidsovereenkomst met u kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden. Voorbeelden hiervan zijn aan ALD Automotive gelieerde bedrijven, dit sollicitatiesysteem en het webhostingbedrijf. In die gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nood zakelijk en relevant is voor de diensten die de derde verleent.

Ook is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Derden en aan ons gelieerde bedrijven die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten.

Kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt? Het online sollicitatieportal van ALD Automotive, www.werkenbijaldautomotive.nl wordt gehost in de Benelux. Het kan echter voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Indien daarvan sprake is dan verzekeren wij ons ervan dat een afdoende beschermingsniveau van uw persoonsgegevens is gewaarborgd en­ dat ­de­ doorgifte­ alleen­ plaatsvindt­ in overeenstemming­ met­ de ­eisen­ die­ de­ AVG­ daaraan­ stelt.­

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. In principe worden sollicitatiegegevens­ vier­ weken na­ een­ afwijzing­ bewaard.­Indien ­u­ ons­ daarvoor­ toestemming­ geeft,­ dan­ bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van één jaar, zodat wij u, bij gebleken geschiktheid, op een later moment kunnen benaderen voor een andere (of meer passende) functie. Als de arbeidsovereenkomst met u eindigt dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Tot deze maatregelen behoren onder andere: · Bijgewerkte en up-to-date policies en werkinstructies en controle van de naleving daarop. · Scheiding van taken en rollen, zodat onze medewerkers alleen toegang hebben tot uw persoonsgegevens als dat voor hun functie en rol noodzakelijk is. · Het trainen van onze medewerkers. · Fysieke beveiliging van de locaties waar wij uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld toegangscontrole en camerabewaking). · IT-beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld beveiligde servers, firewalls en encryptie).

Welke rechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken? De AVG kent u de volgende rechten toe: · Recht op inzage en rectificatie.­ Op­ grond­ van­ artikel­ 15­ AVG ­heeft­ u­ het­ recht­ om­ persoonsgegevens­ die­ wij­ van­ u­ verwerken­ in­ te­ zien.­ Ook heeft ­u ­het ­recht op ­rectificatie­ als­ deze­ gegevens ­onjuist ­of­ onvolledig ­zijn.­Overigens­ kunt­ u­ altijd opnieuw inloggen op de website www.werkenbijaldautomotive.nl om uw gegevens in te zien en aan te passen. · Recht op wissen. ­Op ­grond­ van­ artikel­ 17­ AVG­ heeft ­u­ onder­ omstandigheden ­het­ recht­ om ­uw­ persoonsgegevens ­te ­laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. · Recht op beperking van de verwerking. ­Op ­grond­ van­ artikel­ 18­ AVG­ heeft­ u ­onder­ omstandigheden ­het­ recht­ om­ de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. · Recht op dataportabiliteit.­Op­ grond­ van­ artikel­ 20­ AVG ­heeft­ u­ het­ recht­ uw ­persoonsgegevens­ van­ ons­ te­ ontvangen ­in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of door ons te laten overdragen aan een derde. · Recht op bezwaar tegen verwerking.­Op­ grond­ van­ artikel­ 21 ­AVG­ heeft­ u het ­recht­ bezwaar­ te ­maken ­tegen­ de ­verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. · Recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waar rechtsgevolgen aan verbonden zijn. In het kader van onze sollicitatieprocedure vinden op de persoonsgegevens van sollicitanten geen automatische verwerkingen plaats. · Recht op klachten indienen.­Op­ grond­ van­ artikel­ 77­ AVG ­heeft­ u­ het­ recht­ om­ bij­ de ­Autoriteit­ Persoonsgegevens­ een ­klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevens bescherming via fg-nederland@aldautomotive.com.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, laten wij u weten wat het verdere verloop van de procedure is.

Wijziging van deze privacyverklaring Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. Op www.werkenbijaldautomotive.nl vindt u altijd de meest recente versie van deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2020.Privacyverklaring ALD Automotive werkenbijaldautomotive.nl | © 12 juni 2020 | versie 2020-06Consent choices